İlahiyat Fakültesi 2020-2021 Akademik Yılı Bahar Yarıyılı Ders Kaynakları

İlahiyat Fakültesi 2020-2021 Akademik Yılı Bahar Yarıyılı Ders Kaynakları

İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

2020-2021 AKADEMİK YILI BAHAR YARIYILI

DERS KAYNAKLARI

SINIF DERS KODU DERS ADI ÖĞRETİM ELEMANI ZORUNLU KAYNAK/LAR ÖNERİLEN KAYNAK/LAR
1. Sınıf ILH104 Arap Dili ve Belagatı II (Arapça) Öğr. Gör. Dr. MOHAMAD ALOMAR كتاب(أساليب البيان في علوم البلاغة، تأليف: فضل حسن عباس)  
1. Sınıf PEF102 Eğitim Psikolojisi Dr. Öğr. Üyesi Gülsüm PEHLİVAN AĞIRAKÇA Ziya Selçuk, Eğitim Psikolojisi, Nobel Yayınları  
1. Sınıf ENG102 English II Öğr. Gör. Neslihan YAVUZ English File Elementary 4th Edition Student’s Book by Oxford University Press, English File Pre-Intermediate 4th Edition Student’s Book by Oxford University Press English File Elementary 4th Edition Workbook, English File Pre-Intermediate 4th Edition Workbook
1. Sınıf ILH110 Hadis Usulü Prof. Dr. Ahmet YÜCEL Ahmet Yücel, Hadis Usûlü, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yayınları, İstanbul 2020  
1. Sınıf ILH116 İslam Hukukuna Giriş Dr. Öğr. Üyesi Hatice BOYNUKALIN ŞENKARDEŞLER Hayrettin Karaman, İslam Hukuk Tarihi; M. Akif Aydın, Türk Hukuk Tarihi; Saffet Köse, İslam Hukukuna Giriş;
Wael Bahjat Hallaq, İslam Hukukuna Giriş.
 
1. Sınıf ILH106 İslam İbadet Esasları (Arapça) Dr. Öğr. Üyesi Mohamad Anas SARMINI HASAN BİN AMMAR ŞURUNBULALI, NURUL İZAH (ARAPÇA)   
1. Sınıf ILH112 İslam Tarihi I (Arapça) Dr. Öğr. Üyesi Abdallah Marouf Abed OMAR Mohammed Süheyl Tekkuş, el-Tarih el-İslami el-Veciz (ARAPÇA)  
1. Sınıf ILH102 Kur'an Okuma ve Tecvit II (Arapça) Dr. Öğr. Üyesi Fatih ÇOLLAK Kaynaklar diijital olarak ulaştırılacaktır.  
1. Sınıf ILH102 Kur'an Okuma ve Tecvit II (Arapça) Öğr. Gör. Özlem TOK Kaynaklar diijital olarak ulaştırılacaktır.  
1. Sınıf ILH114 Mantık Arş. Gör. Dr. Cengiz EKEMEN The History of Philosophical and Formal Logic - Part 1 - Edited by Alex Malpass and Marianna Antonutti Marfori
Klasik Mantığa Giriş, İbrahim Emiroğlu
 
1. Sınıf ILH108 Tefsir Usulü Doç. Dr. Mehmet Taha BOYALIK Zekeriya Pak, Tefsir Usulü, Bilay Yayınları, Ankara: 2020. Makaleler PDF olarak sisteme yüklenecektir.  
1. Sınıf TURK102 Türk Dili II Öğr. Gör. Gökhan DENİZ Kaynaklar diijital olarak ulaştırılacaktır.  
2. Sınıf AIIT202 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Dr. Öğr. Üyesi Zekeriya TÜRKMEN Kaynaklar diijital olarak ulaştırılacaktır.  
2. Sınıf ILH214 Din Sosyolojisi Prof. Dr. Nuri TINAZ    
2. Sınıf ILH206 Hadis II / Şube: B Prof. Dr. Zekeriya GÜLER İbn Melek, Mebâriku'l-ezhâr (I. Cilt); Zekeriya Güler, Hadis Günlüğü, Hüner Yayınları, Konya  
2. Sınıf ILH206 Hadis II (Arapça) / Şube: A Dr. Öğr. Üyesi AHMAD SNOBER Muhtârât min Sahîhi'l-Buhâri ve Müslim ve't-Tirmizi me'a Ba'di'ş-şurûh (Pdf olarak ulaştırılacak)  
2. Sınıf ILH212 İlk Çağ Felsefesi Tarihi Dr. Öğr. Üyesi Esat Burak ŞAMAN Çiğdem Dürüşken, Antikçağ Felsefesi, Alfa, 2014. Derste üzerinde durulacak klasik metinlerin ilgili kısımlarının pdf'leri Teams üzerinden paylaşılacaktır.  
2. Sınıf ILH208 İslam Hukuk Usulü II Dr. Adem YIĞIN H. Yunus Apaydın, İslam Hukuk Usulü, Kayseri: Kimlik Yayınları, 2017 / Zekiyüddin Şaban (İslam hukuk ilminin esasları : (usulü’l-fıkh); notlar ekleyerek tercüme eden İbrahim Kafi Dönmez, 25. bs. , Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı, 2017   
2. Sınıf ILH216 İslam Medeniyeti Tarihi Prof. Dr. Tahsin GÖRGÜN Kaynaklar diijital olarak ulaştırılacaktır.  
2. Sınıf ILH210 Kelam Tarihi Prof. Dr. İlyas ÇELEBİ Metin Yurdagür, Kelam Tarihi: Ekoller, Şahıslar, Eserler, İstanbul: MÜİF Yayınları  
2. Sınıf ILH202 Kur'an Okuma ve Tecvit IV (Arapça) Dr. Öğr. Üyesi Fatih ÇOLLAK Kaynaklar diijital olarak ulaştırılacaktır.  
2. Sınıf ILH202 Kur'an Okuma ve Tecvit IV (Arapça) Öğr. Gör. Özlem TOK Kaynaklar diijital olarak ulaştırılacaktır.  
2. Sınıf PEF202 Öğretim İlke ve Yöntemleri Prof. Dr. Ahmet KOÇ Veysel Uysal, Öğretim İlke ve Yöntemleri, Anı Yayıncılık, 2019.  
2. Sınıf ILH204 Tefsir II (Arapça) Dr. Öğr. Üyesi Mounjed AHMAD تفسير الكشاف للزمخشري سورة النور  
3. Sınıf IBL338 Arap Belağatı (Arapça) Öğr. Gör. Dr. MOHAMAD ALOMAR el-Belâğa funûnuhâ ve efnânuhâ, Fadl Hasan Abbas; el-Belağa el-Vâdıha, Ali Cârim (Her iki kitap da internette pdf olarak bulunmaktadır.)  
3. Sınıf IBL312 Dinler Tarihi II Prof. Dr. Salime Leyla GÜRKAN 1. S. L. Gürkan, Anahatlarıyla Yahudilik, İSAM.  
2. Şinasi Gündüz, Hıristiyanlık, İSAM.
(diğer ders materyali ders hocası tarafından öğrencilere ulaştırılacaktır)
 
3. Sınıf IBL354 Günümüz Batı Dünyasında Müslümanlar Prof. Dr. Nuri TINAZ    
3. Sınıf IBL350 Hadis Tahrici ve Ricali Dr. Öğr. Üyesi AHMAD SNOBER Dirâsetu'l-esânîd, Merkez İhsân li-dirâsâti's-sünne (ARAPÇA)   
3. Sınıf IBL310 İslam Felsefesi II Öğr. Gör. Kübra ŞENEL İslâm Felsefesi Tarih ve Problemler, ed.M.Cüneyt Kaya, İsam yayınları.  
3. Sınıf IBL306 İslam Hukuku II (Arapça) Dr. Öğr. Üyesi Hatice BOYNUKALIN ŞENKARDEŞLER Hayrettin Karaman, Ana Hatlarıyla İslam Hukuku; Mehmet Akif Aydın, Türk Hukuk Tarihi; Hasan Hacak, Atomcu Evren Anlayışının İslam Hukukuna Etkisi: Kelam-fıkıh ilişkisine dair bir analiz. M. Ahmed Zerkâ, el-Fıkhu’l-İslâmî fî sevbihi’l-cedîd; Muhammed Osman Şibbir, el-Medhalu ilâ fıkhi’l-muâmelâti’l-mâliyye; Subhi Mahmesânî, en-Nazariyyetü’l-âmme li’l-mûcebâti ve’l-ukûd; Bilal Aybakan, İslam Hukukunda Borçların İfası.
3. Sınıf IBL314 İslam Sanatları Tarihi Prof. Dr. Muhittin SERİN Kaynaklar diijital olarak ulaştırılacaktır.  
3. Sınıf IBL304 Kelam II (Arapça) Prof. Dr. İlyas ÇELEBİ 1- Nureddin es-Sabuni, Matüridiyye Akaidi, İstanbul: MÜİF Yayınları; 2- Bekir Topaloğlu, Yusuf Şevki Yavuz, İlyas Çelebi, İslam'da İman Esasları, Ankara: DİB Yayınları  
3. Sınıf IBL328 Klasik Kelam Metinleri Prof. Dr. İlyas ÇELEBİ Nureddin es-Sabuni, el-Kifaye fi'l-hidaye  
3. Sınıf IBL346 Klasik Siyer Metinleri Dr. Öğr. Üyesi Abdallah Marouf Abed OMAR el-Vâkıdî, el-Meğâzî; İbn Hişâm, Siret-ü ResûlilAllah  
3. Sınıf IBL302 Kur'an Okuma ve Tecvit VI (Arapça) Dr. Öğr. Üyesi Fatih ÇOLLAK Kaynaklar diijital olarak ulaştırılacaktır.  
3. Sınıf IBL302 Kur'an Okuma ve Tecvit VI (Arapça) Öğr. Gör. Özlem TOK Kaynaklar diijital olarak ulaştırılacaktır.  
3. Sınıf IBL348 Kur'an'ın Üslup ve İ'cazı Dr. Öğr. Üyesi Mounjed AHMAD ثلاث رسائل في الإعجاز للرماني والخطابي والجرجاني/ مباحث في إعجاز القرآن لمصطفى مسلم  
3. Sınıf IBL352 Osmanlı Hukuk Tarihi Prof. Dr. Sami ERDEM M. Akif Aydın, Türk Hukuk Tarihi  
3. Sınıf PEF302 Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Doç. Dr. Ayhan ÖZ Adem Güneş, Din Öğretimi Materyalleri, Dem Yayınları  
3. Sınıf PEF324 Özel Eğitim Dr. Öğr. Üyesi Gülsüm PEHLİVAN AĞIRAKÇA İbrahim H. Diken, Özel Egitime Gereksinimi Olan Öğrenciler ve Özel Eğitim, PEGEM  
3. Sınıf IBL308 Tasavvuf Prof. Dr. Semih CEYHAN Semih Ceyhan, Ders Notları Martin Lings, Tasavvuf Nedir?, çev. Semih Ceyhan, İstanbul: Nefes Yayınları, II. baskı, 2018.
4. Sınıf IBL404 Din Felsefesi Öğr. Gör. Dr. Betül AKDEMİR SÜLEYMAN Michael Peterson, vd., Akıl ve İnanç: Din Felsefesine Giriş. çev. Rahim Acar. İstanbul: Küre Yayınları, 2006. Michael Peterson vd. (ed.), Din Felsefesi: Seçme Metinler. çev. Rahim Acar vd. (İstanbul: Küre Yayınları, 2013).
4. Sınıf IBL408 Din Hizmetlerinde Rehberlik ve İletişim Doç. Dr. Ayhan ÖZ Suat Cebeci, Din Hizmetlerinde Rehberlik ve İletişim, Bilay Yayınları  
4. Sınıf IBL452 Farsça Öğr. Gör. Dr. Ahmet ÇELİK Ahmad Saffar Moqaddam, AZUFA (Fars Dili ve Edebiyatı Öğretimi), c. II (Doküman, sisteme pdf olarak yüklenecektir.)  
4. Sınıf IBL428 Günümüz Kelam Problemleri Doç. Dr. Mehmet BULĞEN Mehmet Bulğen, Tarihten Günümüze Tartışmalı İnanç Meseleleri ve Güncel Kelam Tartışmaları  
4. Sınıf IBL410 Hitabet ve Mesleki Uygulama Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Kamil YAŞAROĞLU Abdurrahman Çetin, Hitabet ve İrşad, Emin Yayınları, Bursa  2012 Makale ve dokümanlar sisteme PDF olarak yüklenecektir.
4. Sınıf IBL402 Kur'an Okuma ve Tecvit VIII (Arapça) Dr. Öğr. Üyesi Fatih ÇOLLAK Kaynaklar diijital olarak ulaştırılacaktır.  
4. Sınıf IBL402 Kur'an Okuma ve Tecvit VIII (Arapça) Öğr. Gör. Özlem TOK Kaynaklar diijital olarak ulaştırılacaktır.  
4. Sınıf IBL446 Mukayeseli Peygamberler Tarihi Prof. Dr. Salime Leyla GÜRKAN Ders materyalinin çoğu pdf olarak ulaştırılacaktır.  
4. Sınıf IBL424 Sünnete Çağdaş Yaklaşımlar Prof. Dr. Zekeriya GÜLER Yusuf Karadâvî, Keyfe Nete‘âmel me‘a's-sünne en-nebeviyye  
Görüntülenme: 1884 Yayınlanma Tarihi: 25 Ocak 2021 Güncellenme Tarihi: 30 Eylül 2021 10:11:20