Tüm Haberler

İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Mounjed AHMMAD ‘ın Mukaddimâtü Fî Târîhi’t Tefsir Adlı Eseri Yayımlandı

İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Mounjed AHMMAD ‘ın Mukaddimâtü Fî Târîhi’t Tefsir Adlı Eseri Yayımlandı

Kitap, Kur’an-ı Kerim tefsîri hareketinin doğuşundan hicri XV. asra kadarki serüvenini kronolojik olarak ortaya koymaktadır. Eserde Tefsir ilminin en meşhur kaynaklarından, İmam Buhari örneğinde muhaddislerin tefsire dair metodlarından, mevzuî ve luğavî tefsirden, yedi harf ve kırâattan, bu ilmin tarihine dair ortaya çıkan tartışmalardan bahsedilmektedir. Ayrıca çalışma, hicrî ilk asırdan XV. asra

14 Haziran 2022
Milletlerarası İlmî Toplantı:  Asırlık İlim Ve İrfan Ocağı: \

Milletlerarası İlmî Toplantı: Asırlık İlim Ve İrfan Ocağı: "Nüvvâb"

SOFYA YÜKSEK İSLÂM ENSTİTÜSÜ İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ŞUMNU EPİSKOP KONSTANTİN PRESLAVSKİ ÜNİVERSİTESİ   MİLLETLERARASI İLMÎ TOPLANTI: ASIRLIK İLİM VE İRFAN OCAĞI: “NÜVVÂB” Medresetü’n-Nüvvâb adıyla bilinen eğitim müessesesi, Bulgaristan Çarlığı ile Osmanlı Devleti arasında varılan mutabakat sonucu Bulgaristan Müslümanlarının çeşitli alanlardaki ihtiyaçlarına cevap

23 Mart 2022
İlahiyat Fakültesi Öğretim Elemanlarından Öğr. Gör. Mohamad ALOMAR’ın kitap çalışması Vesm Yayınevi Tarafından Basıldı

İlahiyat Fakültesi Öğretim Elemanlarından Öğr. Gör. Mohamad ALOMAR’ın kitap çalışması Vesm Yayınevi Tarafından Basıldı

İlahiyat Fakültesi öğretim elemanlarından Dr. Öğr. Üyesi Mohamad ALOMAR’ın Taṣrîf-i Ma‘nevî: İbn Cinnî’de Anlamsal Saiklerle Kelime Yapısına Yönelik Değişiklikler (et-Taṣrîfü’l-ma‘nevî: et-tağyîr fî binyeti’l-kelime li ğaraḍin ma‘neviyy ‘inde İbn Cinnî) başlıklı kitap çalışması Vesm Yayınevi tarafından basıldı. Arap dili ve edebiyatı bilgini İbn Cinnî’nin (ö. 392/1002) el yazması ve matbu eserleri

14 Ocak 2022
Dr. Öğr. Üyesi Ahmad A. SNOBAR\'ın Kitap Çalışması Dârü\'l-Feth\'ten Çıktı

Dr. Öğr. Üyesi Ahmad A. SNOBAR'ın Kitap Çalışması Dârü'l-Feth'ten Çıktı

İlahiyat Fakültesi öğretim üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Ahmad A. SNOBAR'ın "Mine'n-Nebiyy ile'l-Buḫârî: Dirâse fî ḥareketi rivâyeti’l-ḥadîs̱ ve naḳdihî fi’l-ḳurûni’s̱-s̱elâs̱eti’l-ûlâ başlıklı kitap çalışması Dârü'l-Feth'ten çıktı. Çalışma, hicrî ilk üç asırda hadislerin aktarım serüveni ve bu sürece eşlik eden tenkit faaliyetlerine odaklanmakta olup hadis tarihi alanında Arapça literatürdeki ilk ve

14 Ocak 2022
İlahiyat Fakültemiz ve İslâmi İlimler Araştırma Vakfı\'nın (İSAV) Ortaklaşa Düzenlediği Tartışmalı İlmî İhtisas Toplantıları Dizisi’nin Üçüncüsü Elmalıkent Yerleşkemizde Gerçekleştirilecek

İlahiyat Fakültemiz ve İslâmi İlimler Araştırma Vakfı'nın (İSAV) Ortaklaşa Düzenlediği Tartışmalı İlmî İhtisas Toplantıları Dizisi’nin Üçüncüsü Elmalıkent Yerleşkemizde Gerçekleştirilecek

İlahiyat Fakültemiz ve İslâmi İlimler Araştırma Vakfı'nın (İSAV) ortaklaşa düzenlediği Tartışmalı İlmî İhtisas Toplantıları Dizisi'nin üçüncüsü 11-12 Aralık 2021 tarihleri arasında İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Elmalıkent Yerleşkesi'nde gerçekleştirilecektir. Katılımcılar ve toplantı programı için tıklayınız.

6 Aralık 2021
Doç. Dr. M. Taha Boyalık’ın Başkanlığında Yürütülen ve Arş. Gör. Ahmet Aytep’in de Tahkik Heyetinde Yer Aldığı Proje Kapsamında Şeyhülislam Ebussuud Efendi’nin İrşâdü’l-Akli’s-Selîm 9 Cilt Olarak Neşredildi

Doç. Dr. M. Taha Boyalık’ın Başkanlığında Yürütülen ve Arş. Gör. Ahmet Aytep’in de Tahkik Heyetinde Yer Aldığı Proje Kapsamında Şeyhülislam Ebussuud Efendi’nin İrşâdü’l-Akli’s-Selîm 9 Cilt Olarak Neşredildi

Öğretim Üyemiz Doç. Dr. M. Taha Boyalık’ın Başkanlığında yürütülen ve Araştırma görevlimiz Ahmet Aytep’in de tahkik heyetinde yer aldığı proje kapsamında Şeyhülislam Ebussuud Efendi’nin İrşâdü’l-Akli’s-Selîm adlı meşhur tefsiri; ilk defa müellif nüshasından, müellifin 1000’i aşkın haşiyesiyle birlikte, müellifin bütün hareke ve kayıtları korunarak, irabı çözümlenerek, kapsamlı bir inceleme

5 Ekim 2021
2021-2022 Akademik Yılı İlahiyat Fakültesi Tanıtım Günleri Çizelgesi

2021-2022 Akademik Yılı İlahiyat Fakültesi Tanıtım Günleri Çizelgesi

28 Temmuz 2021
İlahiyat Fakültemiz ve İslâmi İlimler Araştırma Vakfı\'nın Ortaklaşa Düzenlediği Çalıştay Bildiri Kitabı Yayımlandı

İlahiyat Fakültemiz ve İslâmi İlimler Araştırma Vakfı'nın Ortaklaşa Düzenlediği Çalıştay Bildiri Kitabı Yayımlandı

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ile İslâmi İlimler Araştırma Vakfı’nın üniversitemizde 14-15 Aralık 2019 tarihlerinde ortaklaşa düzenlemiş olduğu, “Bağdat İlim Havzasında İslâm Düşüncesinin Öncü Şahsiyetleri” konulu ilmî ihtisas çalıştay bildiri kitabı Ensar yayınlarından çıktı.Üniversitemiz rektörü Prof. Dr. Mustafa Sinanoğlu’nun açılış konuşması ile başlayan ve iki gün süren ça

22 Ocak 2021
VI. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu - İslam Dünyasında Kur\'an-ı Kerim ve Kıraat Kültürü

VI. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu - İslam Dünyasında Kur'an-ı Kerim ve Kıraat Kültürü

Türkiye Diyanet Vakfı, lisans ve lisansüstü öğrencilerin gelişimlerine katkı sunabilmek, bilimsel etkinlikler konusunda tecrübe kazanmalarını sağlamak amacıyla Uluslararası Öğrenci Sempozyumu düzenliyor. Bu yıl 6.’sı İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi iş birliği ile online olarak gerçekleştirilecek sempozyum, 16-17 Aralık tarihlerinde, “İslam Dünyasında Kur’an-ı Kerim ve Kıraat Kültürü” başlığında ic

10 Aralık 2020
Doç. Dr. M. Taha Boyalık\'ın \

Doç. Dr. M. Taha Boyalık'ın "Dil, Söz ve Fesahat: Abdülkâhir el-Cürcânî'nin Sözdizimi Nazariyesi" Adlı Eserinin Yeni Baskısı Yayımlandı

Abdülkâhir el-Cürcânî bilim hayatının ilk dönemlerinde sesbilimden cümle yapısına dilbilimin her alanında eserler veren uzman bir dilbilimci iken, sonraki dönemlerde iktidar ve bilim çevrelerindeki gelişmelerin de etkisiyle edebî eleştiri, belâgat ve dil felsefesi alanlarına yönelmiştir. Onun bilim kariyeri dikkat çekici gelişim ve dönüşümlere sahne olmuştur. Fakat geldiği son noktadan geriye dönü

16 Kasım 2020
İlelü’l-Hadis ve Tahrîc Atölyesi II (Hadise Dair Güncel Meseleler) Gerçekleştirildi

İlelü’l-Hadis ve Tahrîc Atölyesi II (Hadise Dair Güncel Meseleler) Gerçekleştirildi

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tarafından Ahmad Snobar koordinatörlüğünde 10-15 Şubat 2019 tarihleri arasında gerçekleştirildi. İlelü’l-Hadis ve Tahrîc Atölyesi II (Hadise Dair Güncel Meseleler) İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tarafından Ahmad Snobar koordinatörlüğünde düzenlenen ve farklı üniversitelerden lisansüstü 30 araştırmacının katılımıyla gerçekleşen İ

17 Şubat 2020
Öğretim Üyemiz Hatice BOYNUKALIN ŞENKARDEŞLER\'in “Karâfî\'nin Usûl Anlayışı” Adlı Eseri Yayımlandı

Öğretim Üyemiz Hatice BOYNUKALIN ŞENKARDEŞLER'in “Karâfî'nin Usûl Anlayışı” Adlı Eseri Yayımlandı

"Şihâbeddîn Karâfî, (VII./XIII.) asırda Mısır’da yaşamış bulunan Mâlikî fıkıh ve usûl âlimidir. Mezhep içerisinde gösterdiği faaliyetler sebebiyle mezhebin imamlarından biri olarak kabul edilen Karâfî diğer bilginler arasında özellikle dil, mantık ve felsefe benzeri ilimlerde temayüz etmiştir. Akli ilimlere hâkimiyeti sebebiyle fıkıh usulünde kendi çağına ve sonrasına damga vuracak bir yetkinlik k

15 Ocak 2020