Program Çıktıları ve TYYÇ Matrisi

İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ

TYYÇ ve Program Çıktıları Eşleştirme Tablosu

PROGRAM ÇIKTILARI

 1. İlahiyat alanına ait kuramsal ve uygulamalı bilgileri ilişkilendirir.
 2. Bireysel farklılıkları dikkate alan bir din hizmeti sunabilmek için gerekli yöntemleri ayırt eder.
 3. Farklı dinlerin ve dini akımların teolojik ve kuramsal yapıları ile tarihsel gelişimlerini değerlendirir.
 4. Mesleki uygulama alanlarını tanır.
 5. İslam dininin tarihsel ve güncel tezahürlerini birbiriyle karşılaştırır.
 6. İlahiyat alanında elde ettiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri sahada kullanır.
 7. Uygulamaya dönük bilimsel araştırmalar yapar.
 8. İlahiyat alanında elde ettiği bilgi ve becerileri uygun yöntem ve araçlarla aktarır.
 9. Temel dinî metinleri inceler.
 10. Din hizmetleri ve din eğitimi alanında karşılaşılan sorunların çözümü noktasında sorumluluk alır.
 11. Bireysel veya ekip olarak alanında ilmî çalışmalar yürütür.
 12. Alanındaki ve diğer ilişkili disiplinlerdeki bilimsel gelişmeleri takip eder.
 13. Temel kaynakları, bilimsel verileri ve sosyal değişimleri dikkate alarak alana ait bilgileri sorgular.
 14. Alanıyla ilişkili yerel ve küresel gelişmeleri tartışır.
 15. Alanıyla ilişkili kişi ve kurumlarla görüş alışverişinde bulunur.
 16. Yabancı bir dili kullanarak lisans eğitiminde elde ettiği kuramsal ve uygulamalı bilgiyi ilgili kişi ve kuruluşlarla paylaşır.
 17. Alanında ihtiyaç duyacağı bilişim ve bilgi teknolojilerini etkin şekilde kullanır.
 18. Alanındaki tüm çalışmalarını bilimsel bir yaklaşımla yürütür
 19. Alanda yürüteceği faaliyetlerde etik değerleri gözetir.
 20. Alanında disiplinlerarası araştırma ve incelemeler yapar.
 21. Geleneksel değerler ile evrensel değerleri ilişkilendirir.

 

1. En Düşük – 5. En Yüksek

TEMEL ALAN: 22-BEŞERİ BİLİMLER

EĞİTİM VE ÖĞRETİM ALANI: 221-DİN

YETERLİK DÜZEYİ: 6. DÜZEY (LİSANS EĞİTİMİ)

YETERLİK TÜRÜ: AKADEMİK AĞIRLIKLI

BEŞERİ BİLİMLER TEMEL ALANI 6. DÜZEY (LİSANS EĞİTİMİ) YETERLİLİKLERİ

PROGRAM ÇIKTILARI

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

BİLGİ

1. Beşeri bilimler alanında kazanılan yeterliliklere dayalı olarak güncel bilgileri içeren ders materyallerine, uygulamalı araç ve gereçlere, saha çalışmalarında uygulanan araştırma yöntem ve tekniklerine ve diğer kaynaklarda desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.

5

4

4

4

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BECERİLER

1. Beşeri bilimler alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Beşeri bilimler alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri; eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında, kullanır, çözümler ve uygular.

 

 

 

 

 

 

5

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1. Beşeri bilimler alanında karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel olarak bağımsız çalışır veya ekip üyesi olarak sorumluluk alır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Sorumluluğu altında çalışanların ilgili alandaki gelişimine yönelik etkinlikleri planlar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Beşeri bilimler alanındaki bilgi ve becerileri kullanarak, kişisel ve kurumsal gelişimi planlar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Öğrenme Yetkinliği

1. Beşeri bilimler alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

5

 

 

 

 

 

 

 

2. Sorumluluğu altında çalışanların öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenme süreçlerini yönetir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1. Beşeri bilimler alanındaki ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir ve onlara düşüncelerini aktarır, sorunlarla ilgili çözüm önerilerini kuramsal ve uygulamalı olarak ortaya koyar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

2. Beşeri bilimler alanı ile ilgili sorunlara yönelik olarak çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekler ve bu verileri ilgili alanda bulunan uzman olan ve olmayan kişi ve kurumlarla çeşitli iletişim araçlarıyla paylaşır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

3. Beşeri bilimler alanındaki çeşitli sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklere katılır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4. Bir yabancı dili kullanarak beşeri bilimler alanında kuramsal ve uygulamalı bilgileri izler ve ilgili alandaki uzman ve uzman olmayan kişi ve kuruluşlarla bu bilgileri paylaşır (Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

5. Beşeri bilimler alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve bilgi teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

Alana Özgü Yetkinlik

1. Beşeri bilimler alanı ile ilgili bilgileri toplar, çözümler, yorumlar ve ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

2. Beşeri bilimler alanı ile ilgili bilgilerin uygulanması sürecinde etik değerleri gözetir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

3. Beşeri bilimler alanında sosyal, kültürel hakların evrenselliğini destekler, sosyal adalet bilinci kazanır, tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

4. Beşeri bilimler alanında disiplinler arası araştırma ve inceleme yapar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

5. Kalite yönetim ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3