Program Çıktıları ve Programa Özgü Çıktılar Matrisi

İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Program Çıktıları ve Programa Özgü Çıktılar Eşleştirme Tablosu

PROGRAM ÇIKTILARI

 1. İlahiyat alanına ait kuramsal ve uygulamalı bilgileri ilişkilendirir.
 2. Bireysel farklılıkları dikkate alan bir din hizmeti sunabilmek için gerekli yöntemleri ayırt eder.
 3. Farklı dinlerin ve dini akımların teolojik ve kuramsal yapıları ile tarihsel gelişimlerini değerlendirir.
 4. Mesleki uygulama alanlarını tanır.
 5. İslam dininin tarihsel ve güncel tezahürlerini birbiriyle karşılaştırır.
 6. İlahiyat alanında elde ettiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri sahada kullanır.
 7. Uygulamaya dönük bilimsel araştırmalar yapar.
 8. İlahiyat alanında elde ettiği bilgi ve becerileri uygun yöntem ve araçlarla aktarır.
 9. Temel dinî metinleri inceler.
 10. Din hizmetleri ve din eğitimi alanında karşılaşılan sorunların çözümü noktasında sorumluluk alır.
 11. Bireysel veya ekip olarak alanında ilmî çalışmalar yürütür.
 12. Alanındaki ve diğer ilişkili disiplinlerdeki bilimsel gelişmeleri takip eder.
 13. Temel kaynakları, bilimsel verileri ve sosyal değişimleri dikkate alarak alana ait bilgileri sorgular.
 14. Alanıyla ilişkili yerel ve küresel gelişmeleri tartışır.
 15. Alanıyla ilişkili kişi ve kurumlarla görüş alışverişinde bulunur.
 16. Yabancı bir dili kullanarak lisans eğitiminde elde ettiği kuramsal ve uygulamalı bilgiyi ilgili kişi ve kuruluşlarla paylaşır.
 17. Alanında ihtiyaç duyacağı bilişim ve bilgi teknolojilerini etkin şekilde kullanır.
 18. Alanındaki tüm çalışmalarını bilimsel bir yaklaşımla yürütür
 19. Alanda yürüteceği faaliyetlerde etik değerleri gözetir.
 20. Alanında disiplinlerarası araştırma ve incelemeler yapar.
 21. Geleneksel değerler ile evrensel değerleri ilişkilendirir.

 

 

Programa Özgü Çıktılar

Ö1

Kur’an-ı Kerim bilgisine, doğru tilavet becerisine ve yeterli ezbere sahip olma

Ö2

Arapça temel kaynakları okuma ve anlama yetkinliğine sahip olma

Ö3

İtikat, ibadet, ahlak ve muamelata dair usul ve esasları kavrama ve dayandığı temelleri bilme

Ö4

Kur’an ve sünnet bütünlüğünü esas alan bir yaklaşıma sahip olma

Ö5

Bütüncül ve sistematik bir dini düşünce ve kavrayışa sahip olma

Ö6

Zaman ve mekâna göre ortaya çıkan farklı dini yaklaşımları doğru anlama ve tutarlı değerlendirme yetkinliğine sahip olma

Ö7

Din istismarı, şiddet, İslam karşıtlığı gibi dine ve topluma zararlı eğilimlere karşı söylem ve tutum geliştirebilme yetkinliğine sahip olma 

Ö8

 

Farklı düşünce ve yorumlar karşısında saygı ve adaleti esas alma yetkinliğine sahip olma

Ö9

Kişi ve kurumlar yerine ilke ve değerleri üstün tutan bir anlayışa sahip olma

Ö10

Dinin temel kaynakları ve bilimsel verilere dayalı din eğitimi ve din hizmetleri verme yetkinliğine sahip olma 

Ö11

Toplumun inanç, ibadet, ahlak, örf ve adetlerini İslam’ın temel kaynakları ışığında yorumlama ve toplumu aydınlatma yetkinliğine sahip olma

Ö12

Dini danışmanlık ve rehberlik bilgi ve becerisine sahip olma

Ö13

Akıl, bilgi, istişare, emanete riayet, ehliyet ve adalet gibi temel değerler/ilkeler ışığında çalışma ve sorumluluk üstlenebilme yetkinliğine sahip olma

Ö14

İslam kültür, sanat ve medeniyeti hakkında temel ve bütüncül bilgilere sahip olma

 

Program Çıktılarının İAA’ya ait Programa Özgü Ölçütlere Katkı Düzeyi

1. En Düşük – 5. En Yüksek

 

İAA ÇIKTILARI İLE PROGRAMA ÖZGÜ ÖLÇÜTLERİ EŞLEŞTİRME TABLOSU

İAA Programa Özgü Ölçütler

PROGRAM ÇIKTILARI

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Ö1

Kur’an-ı Kerim bilgisine, doğru tilavet becerisine ve yeterli ezbere sahip olma

5

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ö2

Arapça temel kaynakları okuma ve anlama yetkinliğine sahip olma

5

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

Ö3

İtikat, ibadet, ahlak ve muamelata dair usul ve esasları kavrama ve dayandığı temelleri bilme

5

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ö4

Kur’an ve sünnet bütünlüğünü esas alan bir yaklaşıma sahip olma

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

Ö5

Bütüncül ve sistematik bir dini düşünce ve kavrayışa sahip olma

 

 

3

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ö6

Zaman ve mekâna göre ortaya çıkan farklı dini yaklaşımları doğru anlama ve tutarlı değerlendirme yetkinliğine sahip olma

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

Ö7

Din istismarı, şiddet, İslam karşıtlığı gibi dine ve topluma zararlı eğilimlere karşı söylem ve tutum geliştirebilme yetkinliğine sahip olma 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

2

 

4

2

 

 

3

 

 

 

Ö8

Farklı düşünce ve yorumlar karşısında saygı ve adaleti esas alma yetkinliğine sahip olma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

3

 

3

 

Ö9

Kişi ve kurumlar yerine ilke ve değerleri üstün tutan bir anlayışa sahip olma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

3

 

3

Ö10

Dinin temel kaynakları ve bilimsel verilere dayalı din eğitimi ve din hizmetleri verme yetkinliğine sahip olma 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

Ö11

Toplumun inanç, ibadet, ahlak, örf ve adetlerini İslam’ın temel kaynakları ışığında yorumlama ve toplumu aydınlatma yetkinliğine sahip olma

 

4

 

 

 

4

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

Ö12

Dini danışmanlık ve rehberlik bilgi ve becerisine sahip olma

 

5

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

Ö13

Akıl, bilgi, istişare, emanete riayet, ehliyet ve adalet gibi temel değerler/ilkeler ışığında çalışma ve sorumluluk üstlenebilme yetkinliğine sahip olma

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

3

 

 

 

3

 

 

3

3

 

 

Ö14

İslam kültür, sanat ve medeniyeti hakkında temel ve bütüncül bilgilere sahip olma

 

 

2

 

4

 

 

 

 

 

 

2

3

 

 

 

 

 

 

2