Disipline Özgü Çıktılar

Disipline Özgü Çıktılar

Ö1

Kur’an-ı Kerim bilgisine, doğru tilavet becerisine ve yeterli ezbere sahip olma

Ö2

Arapça temel kaynakları okuma ve anlama yetkinliğine sahip olma

Ö3

İtikat, ibadet, ahlak ve muamelata dair usul ve esasları kavrama ve dayandığı temelleri bilme

Ö4

Kur’an ve sünnet bütünlüğünü esas alan bir yaklaşıma sahip olma

Ö5

Bütüncül ve sistematik bir dini düşünce ve kavrayışa sahip olma

Ö6

Zaman ve mekâna göre ortaya çıkan farklı dini yaklaşımları doğru anlama ve tutarlı değerlendirme yetkinliğine sahip olma

Ö7

Din istismarı, şiddet, İslam karşıtlığı gibi dine ve topluma zararlı eğilimlere karşı söylem ve tutum geliştirebilme yetkinliğine sahip olma 

Ö8

Farklı düşünce ve yorumlar karşısında saygı ve adaleti esas alma yetkinliğine sahip olma

Ö9

Kişi ve kurumlar yerine ilke ve değerleri üstün tutan bir anlayışa sahip olma

Ö10

Dinin temel kaynakları ve bilimsel verilere dayalı din eğitimi ve din hizmetleri verme yetkinliğine sahip olma 

Ö11

Toplumun inanç, ibadet, ahlak, örf ve adetlerini İslam’ın temel kaynakları ışığında yorumlama ve toplumu aydınlatma yetkinliğine sahip olma

Ö12

Dini danışmanlık ve rehberlik bilgi ve becerisine sahip olma

Ö13

Akıl, bilgi, istişare, emanete riayet, ehliyet ve adalet gibi temel değerler/ilkeler ışığında çalışma ve sorumluluk üstlenebilme yetkinliğine sahip olma

Ö14

İslam kültür, sanat ve medeniyeti hakkında temel ve bütüncül bilgilere sahip olma