2020-2021 Güz Yarıyılı İlahiyat Fakültesi Derslerinde Kullanılacak Kaynak Eserler

2020-2021 Güz Yarıyılı İlahiyat Fakültesi Derslerinde Kullanılacak Kaynak Eserler

İlahiyat Fakültesi öğrencilerinin güz yarıyılındaki derslerde kullanılacak olan kaynak eserleri vaktinde temin etmeleri ve derslerin aksamaması için öğretim elemanlarımıza danışılarak bir liste oluşturulmuştur. Öğrencilerimizin aşağıdaki listeyi kontrol ederek özellikle zorunlu kaynakları temin etmeleri önemle rica olunur. 

 

İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

2020-2021 GÜZ YARIYILI DERSLERİNDE KULLANILACAK KAYNAK ESERLER

 

Not: Burada yer alan kaynaklar dışında makale, sunum vb. başka kaynaklar da kullanılabilecektir. Bunların temini süreç içerisinde ilgili öğretim elemanının yönlendirmeleriyle dijital olarak sağlanacaktır.

1. SINIF

Ders Adı

Sorumlu Öğretim Üyesi

Kaynaklar

Arap Dili ve Belagatı I (Arapça)

Öğr. Gör. Dr. MOHAMAD ALOMAR

Esâlîbü'l-beyân fî ulûmi'l-belâğa, Fadl Hasan Abbas, Amman: Daru'n-Nefâis (Zorunlu) (PDF mevcut: https://drive.google.com/drive/folders/1S4txnQYMvXOVWlQsCCQJgUIVYgaYZzTi?usp=sharing)

Eğitim Bilimlerine Giriş

Doç. Dr. Ayhan ÖZ

Sönmez, Veysel. Eğitim Bilimine Giriş. Ankara: Anı Yayınları (Zorunlu)

English I

Öğr. Gör. Neslihan YAVUZ

Seviye Tespit Sınavının ardından ilan edilecek.

Hadis Tarihi

Prof. Dr. Ahmet YÜCEL

1.Ahmet Yücel, Hadis Tarihi, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, İstanbul (Zorunlu).
2. Talat Koçyiğit, Hadis Tarihi (Tavsiye edilen)
3. Bekir Kuzudişli, Hadis Tarihi, Kayahan Yayınları, İstanbul (Tavsiye edilen)

İslam İnanç Esasları

Prof. Dr. Mustafa SİNANOĞLU

1. Ahmet Saim Kılavuz, Anahatlarıyla İslam Akaidi ve Kelama Giriş, İstanbul: Ensar Neşriyat, 2006. (ZORUNLU)
2. İlyas Çelebi, İslam’ın İnanç Esasları, İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Araştırmaları Merkezi (İSAM), 2009. (ZORUNLU)
3. Bekir Topaloğlu, 1932-2016, Yusuf Şevki Yavuz, İlyas Çelebi, İslam’da İnanç Esasları, İstanbul: Çamlıca Yayınları, 2002. (ÖNERİ)
4. Ebû Muhammed Nuruddin Ahmed b. Mahmûd b. Ebî Bekr Sabuni, Matüridiye Akaidi = el-Bidaye fi usuli'd-din, trc. Bekir Topaloğlu, Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı, 1982.  (ÖNERİ)

Kur'an Okuma ve Tecvit I (Arapça)

Dr. Öğr. Üyesi Fatih ÇOLLAK, Öğr. Gör. Özlem TOK

Derste bildirilecek.

Osmanlı Türkçesi

Dr. Öğr. Üyesi Arzu ÖZTÜRK

Hayati Develi, Osmanlı Türkçesi Klavuzu I, Kesit Yayınları. (Zorunlu)

Siyer (Arapça)

Dr. Öğr. Üyesi Abdallah Marouf Abed OMAR

1- er-Rahikü'l-mahtum, Safiyyürrahman Mübarekfuri (Arapça) - Zorunlu:
https://drive.google.com/drive/folders/1S4txnQYMvXOVWlQsCCQJgUIVYgaYZzTi?usp=sharing.

2- Teysiru’s-Sirati’n-Nebeviyye, Hassan Abdulkader Said Youssef (Arapça) - Öneri:
PDF yoktur, ama  kitap buradan alınabilir:
https://bit.ly/3hsv9Yw

3- Peygamberimizin Hayatı ve Daveti / Safiyyürrahman El-Mübarekfuri (Türkçe) - Öneri:
PDF yoktur, ama kitap buradan alınabilir:
https://bit.ly/2FuNsz5

Tefsir Tarihi

Doç. Dr. Mehmet Taha BOYALIK

1. İsmail Çalışkan, Tefsir Tarihi, Ankara: Bilay Yay, 2019. (Zorunlu)
Tavsiye Yardımcı kitaplar:
2. Ömer Nasuhi Bilmen: Tefsir Tarihi ve Tabakatu'l-Müfessirin
2. İsmail Cerrahoğlu: Tefsir Tarihi
3. Muhsin Demirci: Tefsir Tarihi

Türk Dili I

Öğr. Gör. Gökhan DENİZ

Muharrem Ergin - Türk Dil Bilgisi (Öneri)
Vincent Ryan Ruggiero - Eleştirel Düşünme İçin Bir Rehber (Öneri)
Diğer kaynaklar pdf formatında öğrenciler ile paylaşılacaktır.

 

2. SINIF

Ders Adı

Sorumlu Öğretim Üyesi

Kaynaklar

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I

Dr. Öğr. Üyesi Zekeriya TÜRKMEN

1. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I, Anadolu Üniversitesi
2. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I, Atatürk Üniversitesi
3. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I, Cezmi Eraslan
4. Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Cezmi Eraslan
Her hafta ilave kaynak ilan edilecek. Pdf: https://drive.google.com/drive/folders/1S4txnQYMvXOVWlQsCCQJgUIVYgaYZzTi?usp=sharing

Din Psikolojisi

Prof. Dr. Ali Ulvi MEHMEDOĞLU

Din Psikolojisi, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Kitabı

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

Doç. Dr. Ayhan ÖZ

Çetin, Bayram. Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Anı Yayınları (Zorunlu)

Hadis I (Arapça)

Prof. Dr. Zekeriya GÜLER (A Şubesi); Dr. Öğr. Üyesi AHMAD SNOBER (B Şubesi)

A Şubesi Kaynakları:
1. İbn Melek, Mebarıku’l-ezhâr (zorunlu, PDF olarak gönderilecek)
2. Zekeriya Güler, Hadis Günlüğü, Hüner (zorunlu)                                                                                                                                         B Şubesi Kaynakları: 1. Muhtasaru Câmi‘u’l-‘ulûm ve’l-hikem fî şerhi hamsîn hadîsen mi cevâmi‘i’l-kelim (Zorunlu)
2. Nusûs Hadîsiyye Muhtâra, Ahmad Snobar (Zorunlu)
3. Nusûs hadîsiyye: şurûh ve munâkaşât (Zorunlu)   Pdf 'ler: https://drive.google.com/drive/folders/1S4txnQYMvXOVWlQsCCQJgUIVYgaYZzTi?usp=sharing

İslam Hukuk Usulü I

Dr. Adem YIĞIN

1. Zekiyüddin Şaban (İslam hukuk ilminin esasları : (usulü’l-fıkh); notlar ekleyerek tercüme eden İbrahim Kafi Dönmez, 25. bs. , Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı, 2017
2. H. Yunus Apaydın, İslam hukuk usulü, Kayseri: Kimlik Yayınları, 2017.

İslam Tarihi II

Prof. Dr. İlhan ŞAHİN

İlk derste bildirilecektir.

Kur'an Okuma ve Tecvit III (Arapça)

Dr. Öğr. Üyesi Fatih ÇOLLAK; Öğr. Gör. Özlem TOK

Derste bildirilecek.

Tefsir I (Arapça)

Dr. Öğr. Üyesi Mounjed AHMAD

1. Tefsiru’l-Kur’âni’l-Azîm, İbn Kesir, el-Mektebetü’l-İslamiyye baskısı.
2. Medâriku’t-tenzîl ve hakâiku’t-te’vîl (Tefsîru’n-Nesefî), Daru’l-Kelimi’t-Tayyib baskısı. (Her iki eser de pdf olarak internette mevcuttur).

Türk Din Musikisi

Doç. Dr. Mehmet ÖNCEL

Pdf olarak ulaştırılacak.

Türk İslam Edebiyatı

Öğr. Gör. Dr. Şeyma BENLİ

1. Amil Çelebioğlu, “ Türk Edebiyatında Manzum Dînî Eserler”, Eski Türk Edebiyatı Araştırmaları, MEB, İstanbul 1998, s. 348-365. (Zorunlu)
2. Fuzûlî, Leylâ vü Mecnûn, nşr. Ali Cânib, Maarif Vekâleti, Ankara 1927. (Zorunlu)
3. Süleyman Çelebi, Mevlid, haz. Necla Pekolcay, Dergâh, İstanbul 2005. (Zorunlu)
4. Yunus Emre, Dîvân-ı İlâhiyyât, haz. Mustafa Tatcı, H, İstanbul 2014. (İsteğe bağlı)
5. Türk İslam Edebiyatı El Kitabı, ed. Ali Yılmaz, Grafiker, Ankara 2014. (İsteğe bağlı)
(Zorunlu olarak belirtilen kaynakların hepsi öğrencilere pdf olarak gönderilecektir.)

 

3. SINIF

Ders Adı

Sorumlu Öğretim Üyesi

Kaynaklar

Kur'an Okuma ve Tecvit V (Arapça)

Dr. Öğr. Üyesi Fatih ÇOLLAK; Öğr. Gör. Özlem TOK

Derste bildirilecek.

Kelam I

Prof. Dr. İlyas ÇELEBİ

1. Bekir Topaloğlu, Yusuf Şevki Yavuz ve İlyas Çelebi, İslam’da İman Esasları, Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı, 2018. (ZORUNLU)
2. Nureddin Sabûnî, el-Bidaye fî usûli’d-dîn, çev. Bekir Topaloğlu, İstanbul: MÜİF Yayınları, 2011. (ZORUNLU)
3. İlyas Çelebi, Kitaplara İman, Ankara: DİB Yayınları, 2015. (ÖNERİ)
4. Mustafa Sinanoğlu, Peygamberlere İman, Ankara: DİB Yayınları, 2018. (ÖNERİ)

İslam Hukuku I

Dr. Öğr. Üyesi Hatice BOYNUKALIN ŞENKARDEŞLER

Zorunlu kitap: Hayreddin Karaman, Anahatlarıyla İslam Hukuku, İstanbul: Ensar Neşriyat, 1985.

Öneri kitaplar: H. Yunus Apaydın vd., İslam Hukukuna Giriş, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları, 2010;
Mehmet Akif Aydın, Türk Hukuk Tarihi, 4. basım, İstanbul: Beta Yayınları, 2001; Mehmet Akif Aydın, Osmanlı Aile Hukuku, İstanbul: Klasik Yayınları, 2017;
Hasan Hacak İslam Hukukunun Klasik Kaynaklarında Hak Kavramının Analizi, yayınlanmamış doktora tezi, MÜSBE, 2000;
Abdülvehhâb Hallâf, el-Ahvâlu’ş-şahsıyye, 2. basım, Kuveyt: Dâru’l-Kalem, 1990/1410;
Ahmet Yaman & Halit Çalış, İslam Hukuku, Ankara: Bilay Yayınları, 2018; M. Ahmed Zerkâ, el-Fıkhu’l-İslâmî fî sevbihi’l-cedîd, 3. basım, Beyrut: Dâru’l-Fikr,1967-1968.

Tasavvuf Tarihi

Dr. Öğr. Üyesi Ercan ALKAN

1. Ahmet T. Karamustafa, Tasavvufun Oluşumu,  çev. Nagihan Doğan, İstanbul: Bilgi Üniversitesi, 2017.
2. Alexander Knysh, Tasavvuf Tarihi, çev. Nurullah Koltaş, İstanbul: Ketebe Yayınları, 2020.
3. Tasavvuf Ders Notu (Ercan Alkan tarafından hazırlandı, öğrenciler ile pdf olarak dönem başında paylaşılacaktır)

İslam Felsefesi I

Öğr. Gör. Kübra ŞENEL

1. İslam Felsefesi Tarih ve Problemler, ed. M.Cüneyt Kaya, İsam Yayınları (zorunlu)
2. Macit Fahri: İslam Felsefesi Kelam ve Tasavvufuna Giriş, s.19-37. (zorunlu)
3. Yunanca Düşünce Arapça Kültür, Dimitri Gutas, Kitap yayınları, s.15-38. (Zorunlu)
4. "Yitirilmiş Hikmeti Ararken, İlhan Kutluer, İz yayınları. (Zorunlu) Bu kitabın içinden şu bölümler: 
* İslam Felsefesi Yapmak", İlhan Kutluer, s.56-87.
*Üç Metafizik Perspektif",s.66-82.
*İslam Felsefesinin Ruhu", s.88-111.

Dinler Tarihi I

Prof. Dr. Salime Leyla GÜRKAN

1. Kürşat Demirci, Dinler Tarihinin Meseleleri, İstanbul: İnsan Yay.; Dinlerin Dejenerasyonu, İstanbul: İnsan Yay.

2. Dinler Tarihi: El Kitabı, ed. Baki Adam, Ankara: Grafiker Yayınları veya Dünya Dinleri, ed. Şinasi Gündüz, İstanbul: Milel Nihal yayınları veya Yaşayan Dünya Dinleri, ed. Şinasi Gündüz, Ankara: Diyanet İşleri Bşk. veya Ali İhsan Yitik, Doğu Dinleri, İSAM Yay.

(Diğer materyaller online veya dersin hocası tarafından temin edilecek.) B12

Kur'an'ın Ana Konuları

Dr. Öğr. Üyesi Mounjed AHMAD

1. Mebâhis fi’t-tefsîri’l-mevdû‘î, Mustafa Müslim, Dımeşk: Daru’l-Kalem
2. Nahve tefsîrin mevdû‘iyyin li suveri’l-Kur’âni’l-Kerim, Muhammed Gazzali, Kahire: Daru’ş-Şurûk

Mukayeseli İslam İbadet Esasları

Dr. Öğr. Üyesi Mohamad Anas SARMINI

1. el-Bûtî, el-Fikhu'l-Mukâran (10-26) (80-123)
2. Kardavi, Fıkhu'z-zekat (281-311)(635-669)
3. İbn Rüşd, Bidâyetü'l-Müctehid (3: 36-39) (Kitapların tamamı zorunlu olup pdf'leri internette mevcuttur).

Kelam Metodolojisi

Prof. Dr. İlyas ÇELEBİ

1. Bekir Topaloğlu, Kelam İlmine Giriş, İstanbul: Damla Yayınevi, 2013. (ZORUNLU)
2. Bekir Topaloğlu, Kelâm Araştırmaları Üzerine Düşünceler, İstanbul: MÜİF Yayınları, 2004. (ÖNERİ)
3. Ebu’l-Hasen el-Eş’arî, Risâle fî istihsâni’l-havz fî ilmi’l-kelâm, nşr. Richard J. McCarthy. Beyrut: Imprimerie Catholique 1953. (ZORUNLU)
4. Beyâzîzâde Ahmed Efendi, el-Usûlü’l-münîfe li’l-İmâm Ebî Hanîfe, İstanbul 1996. (ZORUNLU)
5. Muvaffakuddin İbn Kudame, Lüm‘atü’l-i‘tikad ilâ sebîli’r-reşâd, Riyad : Dârü't-Taberiyye, 1995. (ZORUNLU)
6. Kâdî Abdülcebbâr, el-Muhtasar fî usûli’d-dîn (Resâilü’l-adl ve’t-tevhîd içinde nşr. Muhammed İmâre), Kahire: Dârü’l-hilâl 1971, I, 161-253. (ZORUNLU)

Hadis Tenkidi

Prof. Dr. Zekeriya GÜLER

Suyuti, Aynü’l-isabe (PDF olarak gönderilecek),
Ayrıca isnad ve metin tenkidine dair beş makale PDF olarak gönderilecek.

Klasik Mantık Metinleri

Doç. Dr. M. Taha BOYALIK

1. Ebheri, İsagoci Metni (Takip edilecek metindir, PDF olarak verilecektir).
2. Molla Fenari, Şerh-i İsagoci (İsagoci metni okunurken düzenli olarak Fenari şerhine de başvurulacaktır, PDF olarak verilecektir).
3. Ebheri, İsagoci ve Şerhi, Hazırlayan: Ferruh Özpilavcı, Litera Yay, İstanbul 2017 (Yardımcı eser olarak tavsiyedir, bu çalışmada İsagoci metni birçok şerhten istifade ile açıklanmıştır).

Batı Dillerinde İslami Metinler

Prof. Dr. Salime Leyla GÜRKAN

2.-7. Haftalar için okunacak kitap listesi:

1. Carl W. Ernst, Hz. Muhammed’in Yolunda, İstanbul: Okuyanus Yay. (Orijinali: Following Muhammad: Rethinking Islam in the Contemporary World, 2004).

2. İbrahim Kalın, İslam ve Batı, İSAM Yay.

3. Maxime Rodinson, Batı’yı Büyüleyen İslam, çev. Cemil Meriç, 1983   veya   
Montgomery Watt, İslam’ın Avrupa’ya Tesiri, çev. Hulusi Yavuz, 1986 (diğer adıyla: İslâm Avrupa’da, 1989).

Sınıf Yönetimi

Dr. Öğr. Üyesi Gülsüm PEHLİVAN AĞIRAKÇA

1. Sınıf Yönetimi, Seyithan Demirdağ (Ed.), Nobel Akademik Yayıncılık, 2019. (Zorunlu)
Veya
Sınıf Yönetimi, Mehmet Şişman-Selahattin Turan, Peçen Akademi Yayıncılık, 2011. (Zorunlu)
İki kaynaktan birinin temin edilmesi yeterlidir.

Gelişim Psikolojisi

Öğr. Gör. Sümeyye Esra KÖTEN GÜÇLÜ

Yaşam Boyu Gelişim-Gelişim Psikolojisi (John Santrock)

 

4. SINIF

Ders Adı

Sorumlu Öğretim Üyesi

Kaynaklar

Kur'an Okuma ve Tecvit VII (Arapça)

Dr. Öğr. Üyesi Fatih ÇOLLAK; Öğr. Gör. Özlem TOK

Derste bildirilecek.

İslam Mezhepleri Tarihi I (Arapça)

Dr. Öğr. Üyesi Hamza el-BAKRİ

el-Akîdetü’l-İslâmiyye ve mezâhibuhâ, Kahtan ed-Dûrî, s. 41-168 (Pdf)

Yeni Çağ Felsefesi Tarihi

Dr. Öğr. Üyesi Selami VARLIK

Aşağıdaki materyallerin bir kısmının tamamı bir kısmının belirli bölümleri okunacak. Büyük oranda pdf olarak ulaştırılması sağlanacak.1. B:BA. Taşkın, M. Becermen, Felsefe Tarihi II. Rönesans, Yeniçağ ve XIX. Yüzyıl Felsefesi B4Tarihi, İstanbul: Sentez Yayım ve Dağıtım Tic. San., 2013.
2. E. Bloch, Rönesans Felsefesi, çev. Hüsen Portakal, İstanbul, Cem Yay. 2008.
3. A, Koyre, Kapalı Dünyadan Sonsuz Evrene, çev. A. Yardımlı, İstanbul: Idea, 2014.
4. F. Bacon, Novum Organum, çev. Sema Önal Akkaş, Ankara: Doruk, 1999, s. 100-111.
5.   J. Brotton, Rönesans, çev. H. Gür, İstanbul: Dost, 2012, s. 55-81.
6.  H. Gazi Topdemir, “Francis Bacon’un Bilim Anlayışı”, Felsefe Dünyası, 1999/2, sayı 30, s. 51-68
7.   N. Cusanus, “Gizlenen Tanri üzerine”, Felsefe Arkivi, no. 33, 2008, çev; Arif Yildiz, s. 87-100.
8.  A. Topakkaya, “Nikolas Von Kues’ta Negatif Teoloji”, Bilimname IX, 2005/3, s. 105-116.
9.  Z. B. Sayın, “Yeniçağ: Descartes ve Montaigne”, Cogito, 1997/10, s. 155-160.
10.   M. De Montaigne, “3. Denemeler”, Batı'ya Yön Veren Metinler-II, der. A. Alatli, Istanbul: Ilke, 2010, s. 694- 702.
11.  Descartes, İlk Felsefe Hakkında Meditasyonlar, çev. İsmet Birkan, Ankara: Bilgesu, 2007, s. 15-30
12.  T. Bumin, “Kartezyen Dünya Tasarımı”, Tartışılan Modernlik: Descartes ve Spinoza, İstanbul: YKY, s. 34-49.
13.   I. Altuner, “Descartes Felsefesinde Kuşkudan Bilgiye Geçiş ve Zihnin Kendini Kavrayışı”, Beytulhikme, Haz. 2011/1.
14.    H. G. Topdemir, “Descartes’in Yöntem çalismasi”, Felsefe Dünyasi, 1996/ 19, s. 39-52.
15.   M. K, Arıcan “Spinoza’nın Natura Naturans Ve Natura Naturata Kavramlarının Anlamsal İçeriği Üzerine Tartışmalar”, Dinbilimleri, Cilt:4 Sayı :4 Ekim/Kasım/Aralık 2004, s. 87-96.
16.   E. Celebi, “David Hume'da psiko-epistemolojik ilke: nedensellik”, SÜİFD / 20, s. 173-202.
17.  S. Yazıcı, “Gazali ve Hume: Nedensellik ve mucize üzerine”, Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, Cilt: 7, Sayı: 2, Yıl: 2010, s. 1143-1154.

İslam Ahlak Esasları ve Felsefesi

Öğr. Gör. Kübra ŞENEL

1. Anahatlarıyla İslam Ahlakı, Mustafa Çağrıcı, Ensar Yayınları. (zorunlu)
2. Ahlak Felsefesinin Temel Problemleri Seçme Metinler, Hümeyra Özturan, Nobel Akademik Yayıncılık. (zorunlu)
3. İslam Ahlak Literatürü, Ekoller ve Problemler, ed. Ömer Türker, K.B. Tiryaki, Nobel Akademik Yayıncılık, s. 1-41. (zorunlu).

Din Eğitimi

Dr. Öğr. Üyesi Gülsüm PEHLİVAN AĞIRAKÇA

1. Osmanlı'dan Günümüze Türkiye'de Din Eğitimi, Mustafa Öcal, Dergâh Yayınları, 2016 (zorunlu).
2. Din Eğitimi El Kitabı, Recai Doğan, Remziye Ege (ed.), Grafiker Yayınları, 2012. (zorunlu)

Farsça’ya Giriş

Prof. Dr. Orhan BİLGİN

Zorunlu:
Ehsan Ghabool, Farsça Modern Öğretim Seti 1-2, Demavend Yayınları

İsteğe Bağlı:
Nimet Yıldırım, Farsça Dilbilgisi, Kabalcı Yayınevi
Mehmet Kanar, Farsça-Türkçe Sözlük, Say yayınları

Çağdaş Tefsir Yöntemleri

Doç. Dr. Mehmet Taha BOYALIK

1.        Mehmet Paçacı, Çağdaş Dönemde Kur’an’a ve Tefsire Ne Oldu? (İstanbul: Klasik Yayınları, Zorunlu)
2.        Fethi Ahmet Polat, Çağdaş İslam Düşüncesinde Kur’an’a Yaklaşımlar (İstanbul: İz Yayıncılık, Zorunlu)
3.        Abduh, Tefsîru’l-Fâtiha (Mukaddime Kısmı, PDF verilecektir)
Not: Yukarıdaki kaynakların yanı sıra haftalık olarak bazı makaleler okunacaktır.

Hadisleri Anlamada Yöntem

Dr. Öğr. Üyesi AHMAD SNOBER

1. Eseru’l-hadîsi’ş-şerîf fî ihtilâfi’l-e’immeti’l-fukahâ, Muhammed Avvame, Daru’l-Minhac (zorunlu, https://www.ilimkapisi.com/urun/eserul-hadisi-serif-thr-lhdyth-lshryf)
2. Kanûnu’t-te’vîl, Gazzali (zorunlu)
3. en-Nüketü’t-tarîfe fî’t-tehaddüsi ‘an rudûdi İbn Ebî Şeybe ‘alâ Ebî Hanife, Zahid el-Kevseri, tahkik: Hamza el-Bekri (tavsiye)
4. en-Nizâ‘ fi’s-sünne, Jonathan Brown, eş-Şebeketü’l-Arabiyye li’l-ebhâs ve’n-neşr, dördüncü bölüm (tavsiye)
5. Makâsidu’ş-şerî‘a, Tahir b. Âşûr, “İntisâbu’ş-şâri‘ li’t-teşri‘. (tavsiye, pdf si mevcut)

Yeni İlm-i Kelam Metinleri

Dr. Öğr. Üyesi Hamza el-BAKRİ

Makale ve kitap bölümleri öğrencilere süreç içerisinde pdf olarak gönderilecek.

İslam Hukuk Usulü Metinleri

Dr. Öğr. Üyesi Hatice BOYNUKALIN ŞENKARDEŞLER

Halebi, Muhtasaru'l-Menar fi-ilmi'l-usul (zorunlu); Şemseddin Sivasi, Zübdetü'l-esrar fî şerhi Muhtasari'l-Menâr, çev. Abdullah Kahraman (öneri)

Çağdaş Arap Edebiyatı (Arapça)

Öğr. Gör. Dr. MOHAMAD ALOMAR

Okutulacak farklı metinler öğrencilere pdf olarak ulaştırılacak.

İslam Düşüncesi Metinleri

Öğr. Gör. Kübra ŞENEL

İslam Filozoflarından Felsefe Metinleri, Mahmut Kaya, Klasik Yayınları (zorunlu).

Günümüz İslam Dünyası

Dr. Öğr. Üyesi Abdallah Marouf Abed OMAR

1- al-Alam al-Islami al-Mu’asir / Jamal Hamdan (Zorunlu):
https://bit.ly/3iw4nzW

2- Dirasat Manhajiyya fi al-Qadiyyah al-Filistiniyyah / Muhsin Salih (Öneri):
https://bit.ly/3ilXXTX

3- Al-Islam al-Siyasi fi Jumhuriyyat Wasat Asia al-Islamiyyah / Maytham al-Jinabi (Öneri):
https://bit.ly/3mipuIk

4- Stratejik derinlik: Türkiye’nin uluslararası konumu / Ahmet Davutoğlu (Öneri):
https://bit.ly/2RnkfZy

5- al-Islam wa al-Muslimun fi Janub Sharq Asia / Mahmud Qamar (Öneri):
PDF Yoktur, ama buradan alabilir:
https://bit.ly/2RsLMbX

6- Tarikh al-Muslimin fi Ifriqya wa Mushkilatunhum / Shawqi al-Jamal (Öneri):
https://bit.ly/3bTFADj

7- al-Aqalliyyat al-Muslimah fi al-Gharb / Ibrahim al-Abbasi (Öneri):
PDF Yoktur, ama buradan alabilir:
https://bit.ly/3bQE8BO

Özel Öğretim Yöntemleri

Prof. Dr. Ahmet KOÇ

1. Mehmet Zeki Aydın, Din Öğretiminde Yöntemler, Nobel Yayınları, Ankara. (Zorunlu)
2. Süleyman Akyürek, Din Öğretimi, Model, Strateji, Yöntem, Teknikler, Nobel Yayınları, Ankara. (Öneri)
3.Tuğba Güler, Din ve Ahlak öğretiminde Drama Örnekleri, Nobel Yayınları, Ankara. (Öneri)
Dr. Mahmut Zengin ve dğr. Din Ahlak ve Değerler Öğretimi İçin Eğitsel Oyunlar
DEM Yayınları, İstanbul. (Öneri)
5. Fatma Çiftçi, Din Öğretiminde Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımı ve Uygulama Önekleri, Nobel Yayınları, Ankara. (Öneri)
6.Mehmet Zeki Aydın, Okulda Ahlak Eğitimi ve Ahşlak Öğretiminde Örnek Olay İncelemesi Yöntemi, Nobel Yayınları, Ankara. (Öneri)
7. Pelin Pektaş, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretiminde Çoklu Zeka Uygulamaları, Ceceli Yayınları. (Öneri)

 

 

 

Görüntülenme: 1152 Yayınlanma Tarihi: 16 Eylül 2020