Milletlerarası İlmî Toplantı: Asırlık İlim Ve İrfan Ocağı: "Nüvvâb"

Milletlerarası İlmî Toplantı: Asırlık İlim Ve İrfan Ocağı: "Nüvvâb"

SOFYA YÜKSEK İSLÂM ENSTİTÜSÜ

İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ

ŞUMNU EPİSKOP KONSTANTİN PRESLAVSKİ ÜNİVERSİTESİ

 

MİLLETLERARASI İLMÎ TOPLANTI:

ASIRLIK İLİM VE İRFAN OCAĞI: “NÜVVÂB”

Medresetü’n-Nüvvâb adıyla bilinen eğitim müessesesi, Bulgaristan Çarlığı ile Osmanlı Devleti arasında varılan mutabakat sonucu Bulgaristan Müslümanlarının çeşitli alanlardaki ihtiyaçlarına cevap verecek dirayetli ilim adamları yetiştirmek amacıyla 1922 yılında Şumnu şehrinde kurulmuştur. Nüvvâb okulu, kuruluş gayesi doğrultusunda hizmet vererek Bulgaristan başta olmak üzere Türkiye ve diğer Balkan ülkelerinde eğitim ve sosyal hayat üzerinde etkili olmuştur. Komünizm döneminde kapatılarak eğitim faaliyetleri inkıtaa uğrayan bu okul, 1990 yılından bu yana tâlî kısmıyla Şumnu’da Nüvvâb İmam Hatip Lisesi; âlî kısmıyla da Sofya’da Yüksek İslâm Enstitüsü olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.

Nüvvâb okulunun kuruluşunun 100. yıldönümü münasebetiyle bu ilim ve irfan ocağının Bulgaristan Müslümanlarının eğitim ve öğretim tarihindeki, kültürel ve toplumsal hayatındaki yeri, ülke içinde ve dışındaki hizmetleri ve etkilerinin inceleneceği milletlerarası bir ilmî toplantı düzenlenecektir. Bu toplantıya günümüz Müslüman-Türk topluluğunun başta eğitim ve öğretim olmak üzere kültürel ve toplumsal sorunlarına çözüm üretecek fikirler ortaya konulması hedeflenmektedir.

 

KONU BAŞLIKLARI

 1. Nüvvâb Öncesi Eğitim Geleneği

  - İslâm Medeniyetinde Eğitim
  - Medrese Geleneği
  - Balkanlarda Medreseler
  - Nüvvâb Öncesi Bulgaristan’da Müslümanların Eğitimi
  - Bulgaristan Medreseleri 

 2. Nüvvâb’ın Kuruluşu ve Tarihi

  - Nüvvâb’ın Kuruluş Felsefesi
  - Nüvvâb’ın Kuruluş Süreci
  - Nüvvâb’ın Kuruluş Nizamnamesi
  - Tarihi Osmanlı’ya Uzanan Nüvvâb Medresesinin Kuruluşu ve Geçirdiği Değişiklikler
  - Nüvvâb’ın Kapanış Süreci
  - Nüvvâb’ın Tâlî Kısmının Devamı Olarak Şumnu Nüvvâb İmam Hatip Lisesinin Açılışı
  - Nüvvâb’ın Âlî Kısmının Devamı Mahiyetinde Sofya’da İslâm Enstitüsünün Kuruluşu
  - Nüvvâb Okul Binasının Tarihi
  - Bulgaristan Basınında Nüvvâb
  - Türkiye Basınında Nüvvâb 

 3. 1922-2022 Arası Nüvvâb’ta Eğitim ve Öğretim

  - Bulgaristan Eğitim Sistemi İçerisinde Nüvvâb
  - Nüvvâb’ın Eğitim Müfredatı
  - Nüvvâb’ın İdarî Yapısı ve Kadrosu
  - Nüvvâb’ın Eğitim Biçimi ve Öğretim Kadrosu
  - Nüvvâb’ta Dil ve Edebiyat Eğitimi
  - Nüvvâb’ta Pedagoji ve Psikoloji Eğitimi
  - Nüvvâb’ta Fen Bilimleri Eğitimi
  - Nüvvâb’ta Kur’ân-ı Kerim Eğitimi
  - Nüvvâb’ta Fıkıh ve Fıkıh Usulü Eğitimi
  - Nüvvâb’ta Kelâm Eğitimi
  - Nüvvâb’ta Hadis Eğitimi
  - Nüvvâb’ta Tarih Eğitimi
  - Nüvvâb’ta Ahlâk Eğitimi
  - Nüvvâb’ta Görev Yapan Türkiyeli Hocalar
  - Nüvvâb’ta Bulgar Asıllı Öğretmenler
  - Ezher’in Nüvvâb’a Etkisi
  - Nüvvâb Hocaları ve Öğrencilerinin Sosyal Faaliyetleri
  - Nüvvâb Hocaları ve Öğrencilerinin Kültürel Faaliyetleri 

 4. Nüvvâb’ın Hizmetleri ve Etkileri

  - Nüvvâb’ın Bulgaristan’da Müslüman-Türk Kimliğinin Korunmasına Katkıları
  - Nüvvâb’ın Birlikte Yaşama Kültürüne Katkıları
  - Nüvvâb Mezunlarının Hizmetleri
  - Nüvvâb’ın Din Alanındaki Katkıları
  - Nüvvâb’ın İslâm Hukukunun Uygulanmasına Katkıları
  - Nüvvâb’ın Eğitim Alanındaki Katkıları
  - Nüvvâb’ın Edebiyat Alanındaki Katkıları
  - Nüvvâb’ın Kültür Alanındaki Katkıları
  - Nüvvâb’ın Osmanlı Araştırmalarına Etkileri
  - Nüvvâb’ın Sosyal Hayata Etkileri
  - Nüvvâb’ın Kütüphane ve Arşiv Hizmetlerine Katkıları
  - Nüvvâb ve Komünizm
  - Nüvvâb ve Toplumsal Hizmetler
  - Nüvvâb Hocaları ve Mezunlarının Eserleri
  - Nüvvâb’ın Türkiye’ye Yansımaları
  - Nüvvâb ve Balkanlar
  - Nüvvâb ve Bulgaristan Müslümanlarının Bugünkü Din Eğitimi
  - Nüvvâb ve Bulgaristan’da Yüksek İslâm Eğitiminin Dünü, Bugünü ve Geleceği
  - Din Eğitimi ve Nüvvâb Modeli 

 

DÜZENLEME KURULU

Düzenleme Kurulu Başkanı
Dr. Kadir Muhammed, Sofya Yüksek İslâm Enstitüsü

 

Düzenleme Kurulu Üyeleri

Doç. Dr. Mehmet Taha Boyalık, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi
Doç. Dr. Meryem Salim-Ahmed, Şumnu Episkop Konstantin Preslavski Üniversitesi
Dr. Abdullah Tırabzon, Sofya Yüksek İslâm Enstitüsü
Dr. Ahmed Lütov, Bulgaristan Müslümanlar Diyaneti Başmüftülüğü
Dr. Arif Abdullah, Sofya Yüksek İslâm Enstitüsü
Dr. Memiş Merdan, Şumnu Episkop Konstantin Preslavski Üniversitesi
Dr. Osman İbrahimov, Şumnu Nüvvâb İmam Hatip Lisesi
Dr. Sefer Hasanov, Sofya Yüksek İslâm Enstitüsü
Dr. Selime Hasanova, Sofya Yüksek İslâm Enstitüsü
Dr. Şabanali Ahmed, Bulgaristan Müslümanlar Diyaneti Dinî Önderler Kurulu

 

BİLİM KURULU

Prof. Dr. Adem Yerinde, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi
Prof. Dr. Ahmet Koç, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi
Prof. Dr. Ahmet Yücel, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi
Prof. Dr. Ali İhsan Öbek, Edirne Trakya Üniversitesi
Prof. Dr. Ali Öztürk, Edirne Trakya Üniversitesi
Prof. Dr. Aydın Topaloğlu,  İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Cengiz Hakov, Bulgaristan Bilimler Akademisi
Prof. Dr. Ferhat Koca,  Çorum Hitit Üniversitesi
Prof. Dr. Hacı Mehmet Günay, Sakarya Üniversitesi
Prof. Dr. Hasan Kâmil Yılmaz, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi
Prof. Dr. Hüseyin Ayan, Konya Selçuk Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi
Prof. Dr. İbrahim Hatiboğlu, Yalova Üniversitesi
Prof. Dr. İlyas Çelebi, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi
Prof. Dr. Lyubomir Mikov, Millî Sanatlar Akademisi
Prof. Dr. Lyubomir Popov, Sofya Sveti Kliment Ohridski Üniversitesi
Prof. Dr. Merdan Güneş, Osnabrück Üniversitesi
Prof. Dr. Muammer Esen, Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. Mustafa Öcal, Bursa Uludağ Üniversitesi
Prof. Dr. Mustafa Sinanoğlu, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi
Prof. Dr. Mürteza Bedir, İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Nimetullah Akın, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Prof. Dr. Orlin Sabev, Bulgaristan Bilimler Akademisi
Prof. Dr. Ramazan Muslu, İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Recep Cici, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi
Prof. Dr. Saffet Köse, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi
Prof. Dr. Sedat Murat, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Prof. Dr. Stoyanka Kenderova, Sofya Sveti Kliment Ohridski Üniversitesi
Prof. Dr. Stoyko İvanov, Sofya Sveti Kliment Ohridski Üniversitesi
Prof. Dr. Valeri Stoyanov, Bulgaristan Bilimler Akademisi
Prof. Dr. Yakup Çiçek, Hakkari Üniversitesi
Prof. Dr. Zekeriya Güler, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi
Doç. Dr. Ayhan Öz, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi
Doç. Dr. Ahmed Alibaşiç, Sarayevo Devlet Üniversitesi
Doç. Dr. Mihail İvanov, Sofya Yeni Bulgar Üniversitesi
Doç. Dr. Mustafa Şentürk, Edirne Trakya Üniversitesi
Doç. Dr. Stefan Andreev, Sofya Yüksek İslâm Enstitüsü
Doç. Dr. Veneta Yankova, Şumnu Episkop Konstantin Preslavski Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Gülsüm Ağırakça Pehlivan,  İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi
Dr. Jasmina Donkova, Bulgaristan Cumhuriyeti Başbakanlık Dinler Müdürlüğü
Dr. Margarita Dobreva, Bulgaristan Bilimler Akademisi
Dr. Sezer Nihat, Sofya Kütüphanecilik ve Bilişim Teknolojileri Üniversitesi
Dr. Yelis Erolova, Bulgaristan Bilimler Akademisi

 

SEKRETERYA

Arş. Gör. Ahmet Aytep, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi
Celil Celil, Şumnu Nüvvâb İmam Hatip Lisesi
Cemal Hatip, Bulgaristan Müslümanlar Diyaneti Başmüftülüğü
Mehmed Hasan, Şumnu Nüvvâb İmam Hatip Lisesi
Öğr. Gör. Salih Onbaşi, Sofya Yüksek İslâm Enstitüsü
Tayfun Mehmed, Şumnu Nüvvâb İmam Hatip Lisesi

 

KATILIM ŞARTLARI

Milletlerarası ilmî toplantı, Bulgaristan ve dışından konuyla ilgili akademisyen ve araştırmacıların katılımına açıktır. Milletlerarası ilmî toplantının dili Bulgarca, Türkçe, Arapça ve İngilizcedir. Bildiri özet ve tam metinleri daha önce bir yerde sunulmamış ve yayımlanmamış olmalıdır. Bildiri özetleri 250-300 kelimeyi aşmamalıdır. Bildiri özet ve metni, Chicago atıf sistemi (www.chicagomanualofstyle.org) yazım kurallarına uygun olarak hazırlanmalıdır. Bildiri özetleri milletlerarası ilmî toplantı konularına, ilmî şartlara uygunluk ve çalışmanın özgünlüğü dikkate alınarak Bilim Kurulu üyeleri tarafından değerlendirilecektir. Kabul edilen bildiri özetleri 20 Haziran 2022 tarihinde duyurulacaktır. Oturumlarda bildiri sunumları için 15 dakika verilecektir. Bildiri özeti ve bildiri tam metnini Milletlerarası İlmî Toplantı Düzenleme Kuruluna teslim eden katılımcı, bildiri özet ve bildiri tam metninin basımına izin vermiş sayılacaktır. Milletlerarası İlmî Toplantı için katılım ücreti alınmayacaktır. Katılımcıların konaklama giderleri düzenleme heyeti tarafından karşılanacaktır. Türkiye’den katılacak olanlar için İstanbul’dan Şumnu’ya karayoluyla geliş-dönüş ulaşım imkânı sağlanacaktır.

 

Başvuru için buraya tıklayınız.

 

ÖNEMLİ TARİHLER

İlân Tarihi: 15 Mart 2022

Özet Gönderme Tarihi: 20 Mayıs 2022

Kabul Edilen Tebliğleri İlan Tarihi: 20 Haziran 2022

Tam Metin Gönderme Tarihi: 28 Ekim 2022

İlmî Toplantı Tarihi: 27-28 Kasım 2022

 

Görüntülenme: 1470 Yayınlanma Tarihi: 23 Mart 2022