İlelü’l-Hadis ve Tahrîc Atölyesi II (Hadise Dair Güncel Meseleler) Gerçekleştirildi

İlelü’l-Hadis ve Tahrîc Atölyesi II (Hadise Dair Güncel Meseleler) Gerçekleştirildi

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tarafından Ahmad Snobar koordinatörlüğünde 10-15 Şubat 2019 tarihleri arasında gerçekleştirildi.

İlelü’l-Hadis ve Tahrîc Atölyesi II (Hadise Dair Güncel Meseleler)
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tarafından Ahmad Snobar koordinatörlüğünde düzenlenen ve farklı üniversitelerden lisansüstü 30 araştırmacının katılımıyla gerçekleşen İlelü’l-Hadis ve Tahrîc Atölyesi Cuma günü nihayete erdi. Zekeriya Güler Hocamızın açılış konuşmasıyla başlayan 5 günlük program süresince katılımcıların aktif katılımı gözetilerek isnad şemalarının çizimi ve tahlili konusunda pratik yapmaları sağlandı. Ana temasını “güncel hadis meselelerinde klasik hadis tahrîci ve ilel ilminden nasıl istifade edilebilir?” sorusunun teşkil ettiği programda, üç temel konu üzerinde duruldu. İlk iki günde hadis tahrîci üzerinden bu ilmin hadis tarihiyle ilişkisi ve bilhassa hadis rivayeti-siyaset ilişkisi ele alındı. Bu bağlamda kaynaklarda “Fezâilu’s-sahâbe” başlığı altında rivayet edilen bir grup hadis değerlendirildi.
İkinci olarak hadis musanniflerinin siyasî ya da itikâdî görüşleri doğrultusunda rivayetlerde herhangi bir tasarrufta bulunup bulunmadığı üzerinde duruldu. Seçilen örnek rivayetlerde, hadis musannefâtının kronolojik takibi yerine medâr râvilerin esas alındığı isnad analizleri yapıldı. Medâr merkezli bu isnad okumalarının konunun vuzuha kavuşmasındaki öneminin yanında, sınırlı sayıda örnekten hareketle genel bir yargıya varmanın isabetli olmayacağı da vurgulandı.
“Oryantalist araştırmalara yönelik çalışmalarda İlelü’l-hadis ilminden nasıl istifade edilebileceği” sorusu ise atölye programının üçüncü konusuydu. Özellikle hicri 3. asırda isnadların geriye doğru inşa edildiği iddiası üzerinde duruldu. Seçilen örnek hadisin (Cafer es- Sadık’tan nakledilen “Bir şahitle birlikte yemin…” hadis) isnadlarındaki farklılıklar tespit edilerek bu ihtilafların kaynağı ve zamanı tespit edilmeye çalışıldı. Bu bağlamda Schacht’ın söz konusu hadisle ilgili iddiası da değerlendirildi.
Atölye, İlahiyat Fakültesi dekanı Ahmet Yücel ve Zekeriya Güler hocaların katılımıyla gerçekleştirilen kapanış yemeği ve sertifika takdimi ile son buldu.

Görüntülenme: 1275 Yayınlanma Tarihi: 17 Şubat 2020